فرم نظرسنجی از ارباب رجوع - طرح تکریم
لطفا جهت بهبود کیفیت خدمات انجام شده توسط کارکنان ، فرم نظر سنجی را تکمیل وارسال فرمایید

آیااطلاع رسانی وراهنمایی لازم بصورت شفاف ودقیق برای انجام اقدامات مورد نیازدرخواست به شماارائه شده است؟  
  بله   خیر   تا حدودی  

 

نحوه ی برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟   بسیار خوب   خوب   متوسط   بد
نام افردی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟  

 

نام فرد یا افرادیکه برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟                  
آیاخدمت مورد نظرشمادرموعدمقررانجام شده است؟        بله   خیر
جهت انجام کارتاکنون چند بارمراجعه نموده ایددرصورت تکرارمراجعه وعلت آن را ذکرفرمایید؟  

 

چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفاًآن را مرقوم فرمایید؟                
خدمات ارائه شده به جنابعالی را چگونه ارزیابی می کنید؟   عالی   خوب   متوسط   ضعیف
تاچه حد محیط وامکانات اداری را جهت ارائه ی خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب می بینید؟   عالی   خوب   متوسط   ضعیف
درمجموع عملکردموردمراجعه در ارتباط با خدمات رسانی وپاسخگویی مناسب را چگونه ارزیابی می کنید؟   عالی   خوب   متوسط   ضعیف

 

لطفاً نظرات وپیشنهادات خودرا برای اصلاح امور بنویسید:                
در صورت تمایل آدرس ایمیل خود را وارد بفرمایید:                
 
 صفحه اصلی