فرم الکترونیکی پیشنهاد جهاد کشاورزی
کارمند سازمان
شخص عادی

در قسمت ذیل عنوان فعالیت طرح و ... درج میشود

در قسمت های ذیل توضیحات لازم در خصوص وضعیت فعلی پیشنهاد تشریح می گردد و در خصوص تغییراتی که مورد نظر است به صورت واضح و با ذکر جزئیات درج می شود

موضوع پیشنهاد :    

 

وضع موجود (با ذکر نقاط قوت و ضعف) :          

 

برآورد هزینه اجرای پیشنهاد (در صورت داشتن هزینه) :          
 

 

وضع پیشنهادی :          

 

راهکارهای اجرایی پیشنهاد :    

 


لازم به ذکر است دبیرخانه کمیته ،فرم هایی را خواهد پذیرفت که موضوع پیشنهاد،وضع موجود،وضع پیشنهادی و راهکارهای اجرایی پیشنهاد مشخص شده باشد.

نام و نام خانوادگي متقاضي : عنوان پست سازمانی :
واحد سازمانی : کلید دستیابی :
مقطع و رشته تحصیلی : تلفن تماس:
گروه شغلی : محل خدمت :
پست الکترونیکی :
 
 صفحه اصلی